Lagar & förordningar


Sverige

Miljöbalken (1998:808), Sveriges riksdag
Godkännande av Parisavtalet (Prop. 2016/17:16), Regeringen

 


EU-nivå

EU:s Ramvattendirektiv (2000/60/EG), EUR-Lex

Direktivet anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalité och tillgång på vatten. Infördes i Svensk lagstiftning 2004 genom 5 kapitlet i miljöbalken. Brister i vattenmiljön ska åtgärdas och målet var att god vattenstatus skulle uppnås 2015. Ansvarar gör fem länsstyrelser som är Vattenmyndigheter. Redovisat kartläggning 2019, 2015. Nästa kommer år 2021.

Bremerdomen, Mål C-461/13, CURIA

Avgjordes den 1 juli 2015 och tog ställning till hur begreppet ”försämring av status” i vattendirektivet ska tolkas. Domen innebär att man inte får ge tillstånd till verksamheter som riskerar försämra vattnets ytvatten, ekologi eller kemi. Försämring av en faktor räcker för att inte meddela tillstånd.