LRF informerar om gruvan i Norra Kärr

I en kort artikel på sin hemsida förklarar LRF de juridiska turerna kring Tasman och gruvan i Norra Kärr. De ger även råd om hur berörda sak- eller markägare kan agera för att få komma till tals med sina synpunkter på gruvetableringen. Om Bergsstaten anser Tasmans kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen vara tillräckliga så kommer ärendet remitteras till Länsstyrelsen, varvid samråd ska genomföras och yttranden kan skickas in. Som berörd har man även rätt att bli särskilt underrättad om undersökningsarbeten och när tillfällen att ytrra sig infaller.

Vi tycker att det är väldigt bra att även LRF uppmärksammar frågan om Norra Kärr! Läs gärna artikeln genom att klicka här.

 

Styrelsemöte: Stå samman för naturen

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 25/1-2018.


 • Programmet för 2018 är på gång och kommer att skickas ut under februari. Många olika utflykter och aktiviteter är planerade.

 • Programmets första aktivitet är en studiecirkel om hållbar konsumtion, såsom fairtrade, ekologisk odling och transporter. Tre träffar om tre timmar vardera är inplanerade i mars. Den första den 5 mars.

 • Tre nya arbetsgrupper har skapats: Järnvägsgruppen, med fokus på bland annat höghastighetsbanan; Naturspaningsgruppen, med uppgift att bevaka skyddsvärda områden och arter; samt Handla miljövänligt-gruppen, som arbetar med hållbar konsumtion och miljö. Läs mer om dessa genom att klicka på bilderna här till höger (eller här under om du använder mobilen).

 • Tydligare kontaktpersoner har även utsetss för alla arbetsgrupper. Tveka inte att kontakta dessa om du är intresserad av frågan gruppen arbetar med eller vill dela med dig av något!

 • En artikel om avverkningen i Romanäs kommer att publiceras på Natursidan.se, efter att redaktören för sidan kontaktat oss.

 • Länsstyrelsen i Jönköping har utsett Rubban till naturreservat, vilket sträcker sig 100m ut i Sommen. De menar även att hela sjön Sommen borde ges ett övergripande naturskydd. Detta tycker vi såklart är väldigt bra!

 • Flera från NF Tranås kommer att åka till Stockholm för att diskutera höghastighetsbanan och NF:s ståndpunkt i frågan med riksföreningens ordförande och generalsekreterare under februari. Detta då det är viktigt att vi står enade.

Mötet avslutas.

 

Länsstyrelsen säger nej till vindkraft i Bordsjö

En viktig delseger rörande vindkraftsparken i Bordsjö, utanför Aneby, presenterades under förra veckan i Tranås Tidning. I en artikel publicerad på Torsdagen rapporterar tidningen att länsstyrelsen anser att ansökan om etableringen av en park bör avslås i sin helhet. Argumenten för detta går i linje med det yttrande NF Tranås tidigare skickat till vindkraftsföretaget; att skyddsvärda och rödlistade fågelarter finns i området och att Försjön, som ligger precis intill, i sig är ett Natura 2000-område. Vindkraftverk på 250m påverkar både djur och människor i närheten, varför vi med flera tidigare överklagade kommunfullmäktiges godkännande av parken. Länsstyrelsens beslut anser vi därför vara mycket positivt och vi hoppas att det bidrar till att Bordsjö lämnas åt naturen.

 

Naturskyddsföreningen i lokal-TV om höghastighetsbanan

I måndags, den 22 januari, medverkade NF Tranås i SVT Jönköpings nyhetssändning för att informera om vårt ställningstagande gällande höghastighetsbanan. Vår ordförande Märta Svärd och länsförbundets ordförande Anders Berthling, med flera, träffade reportrarna och framförde våra argument, däribland att en ny stambana för max 250km/h är bättre och visar mycket större naturhänsyn. Då flera kommunalråd uttalat sig och sagt att alla är överens om att en höghastighetsbana är bäst för Sverige, kontaktade vi lokal-TV och framförde vår ståndpunkt. Riksföreningen har som tidigare nämnt även skickat in ett yttrande med dessa argument till näringsdepartementet.

Inslaget startar vid 50 sekunder in i sändningen kl 21:46 och kan ses på SVT Play genom att klicka här.

 

Kompletterad ansökan från Tasman

Tasman Metals AB har nyligen inkommit med sin kompletterade ansökan om ny bearbetningskoncession för gruvan i Norra Kärr till Bergsstaten. Företagets tidigare tillstånd upphävdes av Högsta Förvaltningsdomstolen och man ålades att komplettera med en miljökonsekvensbeskrivning (läs en kort sammanfattning här). Efter att anståndet för kompletteringen flyttats fram fler gånger har nu dokumenten mottagits. Vi har tagit del av dessa och Tasmans planer verkar inte ha förändrats. Företaget planerar att leda processvattnet från gruvan utanför Gränna till lilla Adelövsån, samt lägga sandmagasinet mitt på vattendelaren mellan Vättern och Svartåsystemet. De menar att vattnet i området kommer att försämras, men inom så kallade godkända gränsvärden.

Kampen för Norra Kärr fortsätter och vi i NF Tranås, med flera, kommer tillsammans med miljöjurist Gunilla Högberg Björck att likt tidigare arbeta för att gruvetableringen inte blir av! Om du vill engagera dig i frågan eller har frågor kan du höra av dig till vår dedikerade arbetsgrupp Värna Vattnet.

På bilden visar Torsten dagens vattennivå i Adelövsån.

 

Uppdatering om avverkning i Romanäs naturreservat

Glada nyheter! I en artikel i gårdagens Tranås Tidning framhåller Park- och griftegårdschefen Magnus Berggren att man kommer att avvakta med den planerade avverkningen i Romanäs naturreservat, för tillfället. Vi har idag även fått ett officiellt meddelande från Park- och griftegårdsnämnden att avverkningen inte blir av den 18/1, som det var tänkt, och att man politiskt kommer att diskutera ärendet och NF Tranås skrivelser i mitten av februari. Detta är förstås positiva besked och vi hoppas på ett beslut om att planerna ändras – men avverkningen kan fortfarande komma att ske vid ett senare datum.

Vi tackar alla som engagerat sig i frågan och pustar för stunden ut, men kommer att bevaka ärendet noga framöver!

 

Gammal granskog i Romanäs naturreservat akut avverkningshotad!

Ett skogsområde på 1,9 ha i reservatet skall inom kort slutavverkas enligt kommunens avverkningsplaner. NF Tranås är starkt kritiska till detta!

Gamla träd spelar en viktig roll för hela ekosystemet, och många arter är knutna till just gran. Att göra denna avverkning är inte att värna om den biologiska mångfalden, och man bryter också mot intentionerna med naturreservatet, citat: ”I detta naturreservat skyddas ett ålderdomligt odlingslandskap och gamla skogar”. Ytan kan tyckas liten, men faktum är att det inte finns så många ytor med gammal skog i reservatet och att mindre än 30% av reservatet är avsatt för någon form av naturvård. Just denna del är även en av dem som bäst lämpar sig för friluftsliv, bland annat då området utgörs av både gamla tallar (ca 150 år) och äldre granar, med luckor och vissa inslag av underväxt och blandskog.

Vi behöver överlag öka antalet skogsarealer som undantas från skogsproduktion. Våra naturreservat och stadsnära skogar skall inte ses som en inkomstkälla för kommunen. Andra värden måste prioriteras! Naturreservat är skyddad skogsmark och skall skötas varsamt, för naturens bästa.

Området ligger några hundra meter väster om bilvägen och reservatets parkering. Följ skylt: ”Gammal väg”. Runt själva skogsområdet har kommunen ställt upp informationsskyltar. Åk ut och titta! Vad tycker ni vi ska göra?

 

Läs även vår skrivelse till Bygg- och Miljönämnden och Teknik- och Griftegårdsnämnden i Tranås, för en mer utförlig argumentation för områdets bevarande, genom att klicka här. Eller läs de kompletteringar till skötselplanen av reservatet som biolog Tomas Fasth skrivit efter uppgifter om avverkning inkommit, genom att klicka här.

 

Krönika: Välj tåget! – men är det alltid så bra?

NF Tranås vill tipsa om en mycket bra krönika skriven av Jan Herrmann, vice ordförande för Ölands Naturskyddsförening, rörande höghastighetståg kontra snabbtåg. Som många miljövänner menar så bör vi välja tåget, men är det alltid så bra och gäller det även vid stora naturpåverkande infrastruktursatsningar? Jan beskriver frågan från ett Smålands- och Ölandsperspektiv och frågar sig bland annat hur de så viktiga mindre järnvägarna kommer att påverkas av en så stor och kostsam investering som en höghastighetsbana.

Läs krönikan på NF Ölands hemsida genom att klicka här!

 

Pressmeddelande: Ny stambana för Snabbtåg kontra Höghastighetståg

Sveriges största miljöorganisation – Naturskyddsföreningen är positiv till att anlägga nya stambanor som knyter samman storstäderna och mellanliggande orter. Bedömningen är att en dimensionering för hastigheten 250 km/h utgör en lämplig avvägning mellan framkomlighet, miljö- och naturhänsyn. Detta skriver Naturskyddsföreningen i sitt svar till den nationella transportplanen.

 • Naturskyddsföreningen vill ha stränga krav så att värdefull natur inte förstörs. Detta krav är inte förenligt med höghastighetsbanornas krav på rak dragning.
 • Naturskyddsföreningen förordar att nya banor byggs så att man även kan köra gods på dem, det vill säga en flexibel järnväg.
 • Höghastighetsbanor ger inte någon klimatnytta och andra investeringar i järnvägsnätet ger betydligt bättre nytta för klimatet. Höghastighetsbanor undantränger andra järnvägssatsningar.
 • Hela Sverige ska leva. Transportplanen ska gå mot målstyrning istället för prognosstyrning. Vi vill prioritera kortväga pendling och mer gods på järnväg.

För
Järnvägsarbetsgruppen ”Tenhult” från Naturskyddsföreningar i södra Sverige, med representanter från Lund, Tranås, Lerum, Öland och Nässjö

Genom
Märta Svärd, Ordförande Naturskyddsföreningen i Tranås, 2017-12-13

Se pressmeddelandet i dokumentform HÄR, samt läs Naturskyddsföreningens remissvar på transportplanen genom att klicka HÄR.

 

Styrelsemöte: Riksföreningen är med på tåget!

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 22/11-2017.


 • NF Riks har beslutat att anta vårt förslag om snabbtåg med en begränsing på 250km/h, istället för en höghastighetsbana! Efter att vi i NF Tranås, med hjälp av bl.a. Lunds Naturskyddsförening, samlat 14 länsförbund bakom förslaget har nu även riksföreningen övertygats. Läs exempelvis Tranås-Posten den 6/12 eller bland våra dokument här på hemsidan.

 • Naturskyddsföreningen har under året arbetat fram verksamhetsriktlinjer som är tänkta att leda föreningens arbete de kommande åren. Dessa kallas nu istället för ”Framtidsstrategi” och de som vill framföra synpunkter på de fem framtagna målområdena kan göra det via Naturkontakt senast den 7/1.

 • Styrelsen har fått in förslag om att eventuellt göra ett naturreservat av Degla i Aneby kommun. Vi meddelade att vi förstås är mycket positiva till detta.

 • Styrelsen har yttrat sig tillsammans med NF Kinda-Ydre angående planerna på att exploatera Östra Hult, mellan Torpa och Asby. Ett flertal hus är tänkta att byggas nära strandkanten, varför vi och även länsstyrelsen anser detta mycket olämpligt.

 • Demonstrationen mot byggnation i Ekmarkspark som hölls den 20/11 hade många deltagare och NF Tranås var väl representerade. Dessvärre beslutade kommunfullmäktige att en plan för byggnation skulle upprättas. Vårt arbete för att bevara parken fortsätter därför.

 • Sommenutställningens rundvandring är nu klar, men kommer att fortsätta att visas i bygden. Näst på tur står Sommenbygdens Folkhögskola.

 • En mycket bra artikel om gruvan i Norra Kärr har publicerats i tidningen Syre, där man beskriver effekten av vårt viktiga arbete. Läs den gärna genom att klicka här!

 • Planeringen för NF Tranås aktiviteter under 2018 kommer snart att påbörjas. Skicka gärna förslag på önskade aktiviteter till Programgruppen via adressen: soderstedt.s@gmail.com .

 • Styrelsen har fått förslag på att instifta tre nya arbetsgrupper: en Naturspaningsgrupp, en Handla miljövänligt-grupp och en Järnvägsgrupp. Detta för att lättare fördela arbetet och engagera medlemmar.

 • NF Tranås letar ständigt efter fler som vill engagera sig i föreningen. Om någon av våra tre befintliga arbetsgrupper, eller av de tre nya som nämnts ovan, verkar intressanta får ni därför gärna höra av er!

Mötet avslutas.