Styrelsemöte: Inget tåg över isen?

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 15/10-2018.


 • Nästa programpunkt, den 7 november, är ”En kväll med fokus på VATTEN”, med besök på reningsverket och stadshuset i Tranås. Vi kommer här lära och prata om lokala vattenfrågor med både reningsverkets personal och kommunens ansvariga.

 • Många har anmält sig till den studiecirkel om klimatet som planeras, varför cirkeln eventuellt kommer delas i två eller innehållet omformas till att främst framföras via föreläsningar. Planering fortgår!

 • Tasman har fått ytterligare ett anstånd av Bergsstaten för att komma med kompletteringar till sin nya bearbetningskoncession rörande Norra Kärr. Denna gång till den 5 november.

 • Styrelsen arbetar med att försöka få till stånd en undersökning och utvärdering av alternativa sätt att utvinna REE (som planeras brytas i Norra Kärr), såsom ur slagghögar eller genom återvinning. Ett första brev har formulerats och skickats iväg, och nu inväntas svar.

 • NF Tranås har sent omsider engagerat sig i planerna för en vindkraftspark i Lönnhult utanför Aneby. Snart efter att vi skickat in synpunkter erhölls dock besked om att mark- och miljödomstolen ej beviljat någon etablering, bland annat på grund av det rika fågellivet i området. Detta beslut har dock överklagats av företaget.

 • Trafikverket publicerade i ett PM från den 5 oktober många nya besked rörande höghastighetsbanan. Bland annat att man på Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås kommer dimensionera banan för 250km/h, men även att projekteringen för sträckan Linköping-Jönköping kommer pausas och sammanställas för framtida beslut om fortsättning. Än mer intressant är att man skriver att staten inte kommer stå för tilläggskostnader vid etablering av stationer, såsom om de placeras i tätorter som är kostnadsdrivande. Detta kommer istället kommuner eller regioner att få bekosta och påverkar starkt Tranås kommuns planer på en central stationsplacering. Sammantaget gör dessa besked det troligt att vi kan bli förskonade en dragning över sjön Sommen! Läs mer i PM:et, i Tranås-Posten den 17 oktober, eller fråga oss!

Mötet avslutas.

 

Invigning av Olstorpsbäckens naturreservat, 20/9

 

Den 20 september arrangerades invigning av det nya naturreservatet i Olstorp i Ydre av Länsstyrelsen, Tranås Energi och Naturum. NF Tranås närvarade såklart och av de ca 70 personer som var med under kvällen var 24 ifrån föreningen. Kvällen började med att Lars Gezelius från Länsstyrelsen hälsade välkommen, varefter deltagarna delades upp i fyra grupper som vandrade runt till fyra olika stationer: Länsstyrelsen som visade elfiske av öring; Naturrum som visade flodpärlmussla och bottenfauna av betydelse för öring och musslor; och Tranås Energi som berättade om vattenföring  med nuvarande och planerade miljöåtgärder i bäcken, med fler omlöp för fria vattenvägar åt öringen i Bulsjöån som Olstorpsbäcken är början till. Länsstyrelsen visade även upp en restaurering av en mycket gammal snickarverkstad som är bevarad inom reservatet. Efteråt bjöds alla deltagare på pastasallad och kaffe med kaka.

Alla inblandade verkade tycka att kvällen var väldigt lyckad och trevlig, och vi hoppas förstås få deltaga vid fler invigningar av naturreservat!

 

Styrelsemöte: Höstfärger

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 18/9-2018.


 • Den 2 september var det guidning i Degla, både i herrgården och på markerna. Aktiviteten var välbesökt och flera var intresserade av att komma tillbaka på vårkanten, när växtligheten och floran kommer till sin rätt.

 • En representant för NF Tranås närvarade vid Klimatdagen i Tranås den 15 september, vilket var ett väldigt trevligt arrangemang. Många ville prata eller diskutera om våra olika frågor.

 • Dessvärre kommer NF Tranås inte ha någon egen aktivitet under årets upplaga av Miljövänliga veckan. Vi kan dock tipsa om Ljungs trädgårds växtloppis den 6 oktober, eller att man själv hittar på något på temat ”Ta vara på det du har”!

 • Planeringen av vår studiecirkel om klimatet fortgår och ett tjugotal personer har redan anmält sitt intresse. Förhoppningen är att också kunna bjuda in någon eller några experter, för att delta i cirkeln eller föreläsa.

 • Vid utflykten till Zinkgruvans gruvmuseum den 5 oktober kommer även två internationella delegater från Ban Toxics och Ecowaste delta, efter att ha deltagit vid en träff i Nässjö. Ännu finns ett fåtal platser kvar, om någon missat att anmäla sig!

 • 2019 års upplaga av Jönköpings läns kretskonferens kommer att hållas i Tranås under våren och planering pågår.

Mötet avslutas.

 

Styrelsemöte: Efter sommardvalan

Nedan följer ett något försenat sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 15/8-2018.


 • Delar av NF Tranås styrelse närvarade innan sommaren tillsammans med LRF Östergötland och ett antal experter vid ett informationsmöte i riksdagen om gruvan i Norra Kärr. Mötet var väldigt konstruktivt och politikerna intresserade, men de menade även att vi (m.fl.) borde komma och informera om gruvor oftare, då gruvbolagen i sin tur väldigt ofta bokar in möten med dem.

 • Innan sommaruppehållet hölls även Naturskyddsföreningens Riksstämma i Uppsala. Här beslutades bland annat om en ny framtidsstrategi och om en ny riksstyrelse, där en ledamot från Jönköpings län valdes in, nämligen Henrik von Zweigbergk.

 • Som det tidigare skrivits om i lokaltidningarna, så finns ett nytt planförslag för byggnation av villor ute vid Romanäs. Man har som förslag att utöka de 12 villor som redan beslutats om, med ytterligare sju. Styrelsen är dock osäker på om föreningen ska engagera sig i ärendet, då villorna inte direkt påverkar naturreservatet.

 • Planerna för fler tomter i Norraby har ritats om efter att en del kommentarer kommit in, och bland annat har fler passager i skogen tillkommit.

 • Den 21 augusti hölls NF Tranås politikerutfrågning, vilket blev ett mycket trevligt arrangemang med många deltagare. En sammanfattning av partiernas åsikter rörande höghastighetsjärnvägen och gruvan i Norra Kärr kan hittas här.

 • Tasman har till den 28 september på sig att skicka in en ny ansökan om bearbetningskoncession. Även Naturvårdsverket har dock nu kritiserat företagets nya miljökonsekvensbeskrivning.

 • En studiecirkel om klimatet planeras att hållas senare under året, dit även olika experter förhoppningsvis kan bjudas. En hel del intresseanmälningar har redan inkommit – vilket är väldigt kul!

Mötet avslutas.

 

Politikersvar om tåg och gruva

För att inför valet informera om Tranås kommuns politikers åsikter i viktiga naturfrågor, presenteras nedan sammanfattade svar från NF Tranås politikerutfrågning den 21 augusti rörande frågorna om gruvan i Norra Kärr och höghastighetsbanan. Med fördel kan även artikeln om utfrågningen i dagens upplaga av Tranås-Posten läsas. Vår förhoppning är att publicera svaren för resterande frågor senare.

Norra Kärr:

MP (Matilda Forsärla, Kew Nordqvist), SD (Thorbjörn Johansson) och V (Karin Sissek) – säger tveklöst nej till en gruva i Norra Kärr, precis som de gjort under flera år.

KD (Mats Antonsson) – säger tydligt nej till en gruva och partiet har presenterat en ny motion, som dock ej än behandlats, om att Tranås kommun ska säga klart nej till en gruvetablering.

S (Mikael Stenqvist) och L (Erik Nygårds) – motsätter sig en gruvetablering efter att ha sett Tasmans nya ansökan, för att inte riskera ett försämrat dricksvatten och att Svartån eller sjön Sommen hotas.

C (Leif Andersson) – menar att metallerna behövs, men säger nej till en gruva.

M (Anders Wilander) – menar att metallerna behövs för en grön omställning, men vill skydda våra vatten och väntar därför på Bergsstatens och Tasmans svar på kommunens remissyttrande.

Höghastighetsbanan:

SD och V – säger, likt tidigare, tydligt nej till en höghastighetsbana.

S – menar att staten beslutar och att man inte äger frågan.
(NF-kommentar: man har dock t.ex. i kommunfullmäktige beslutat om olika stationslägen, som starkt påverkar Sommen.)

C – är osäkra, men menar att det idag är trångt på spåren samt att ett nytt spår behövs för klimatet och avvaktar därför fortsatt process.

L – är kluvna, då de anser att sjön Sommen verkligen borde skyddas, men vill samtidigt ha höghastighetståget och ett centralt stationsläge.

MP – ser helst inte att banan går över sjön Sommen, men förordar likväl höghastighetståget.

KD – anser att ökad kollektivtrafik behövs och säger därför ja till höghastighetsbanan, men kan eventuellt tänka sig snabbspår enligt NF:s förslag istället.

M – tycker att Sommen är skyddsvärd, men att det finns större hot mot sjön än broar och säger således ja till banan; säger också att om banan dras som kommunen önskat måste höghastighetstågen stanna i Tranås, men i annat fall bör sjön inte påverkas.
(NF-kommentar: enbart regionala snabbtåg kommer att stanna i Tranås med nuvarande plan och dragning.)

 

Politikerutfrågning med ris och ros

Igår den 21 augusti höll NF Tranås i vår planerade politikerutfrågning, som en del av vårt valprojekt, med samtliga av Tranås kommuns partier. Ett stort antal deltagare slöt upp inför kvällen och nästan alla partier närvarade med sina främsta representanter. De fick under kvällen svara på tidigare utsända frågor om bland annat Ekmarkspark, gruvan i Norra Kärr och strandskyddet för sjön Sommen (se samtliga frågor här), varefter de för varje miljöfrämjande eller naturskyddande svar fick var sin ros. Oväntat många rosor delades faktiskt ut, vilket är mycket glädjande, och vi hoppas förstås att partierna håller vad de sagt vid detta möte! Roligt är också att flera av partierna efterlyste ett närmare samarbete med Naturskyddsföreningen i kommunens miljöfrågor.

Vi tackar konfrencier Lasse Johansson, samtliga politiker och alla som närvarade under kvällen för ett mycket trevligt och berikande möte! NF Tranås planerar att redovisa partiernas svar på frågorna här på hemsidan innan valet. Läs gärna även Tranås Tidnings artikel om kvällen genom att klicka här.

 

Styrelsemöte: Gruvligt varmt

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 16/5-2018.


 • Långloppisen i Tranås den 5 maj, som NF Tranås deltog vid, var mycket trevlig och framförallt trädgårdssaker såldes fort. Föreningen fick både in lite pengar och ca 70 underskrifter på vår namninsamling mot en höghastighetsbana över sjön Sommen. Saker som blev över skänktes till loppisen i Hestra.

 • Yttranden mot gruvan i Norra Kärr har nu skickats in av alla berörda parter till både Bergsstaten och länsstyrelsen. Aneby och Jönköpings kommun säger båda mer eller mindre tydligt nej till gruvan. Tranås kommuns yttrande är också kritiskt mot Tasmans ansökan, men är inte lika tydligt avståndstagande till en gruvetablering.

 • NF Tranås kommer tillsammans med flera experter och i samarbete med LRF Östergötland att informera om gruvan i Norra Kärr i riksdagen den 30 maj.

 • En ny avverkning har skett vid industriområdet intill Borraren. Även här har hasselticka hittats (dock först efter att avverkningen genomförts), men enligt kommunen är denna avverkning tillåten då marken är privatägd.

 • Efter att byggnadsnämnden i Tranås upphävt beslutet att säga nej till en detaljplan för byggnationen i Ekmparkspark, ligger nu ärendet hos kommunstyrelsen – varför höghusen fortfarande kan komma att bli av. NF Tranås kommer dock fortsatt att bevaka ärendet noga och motsätta oss exploatering av parken!

 • NF Tranås kommer att närvara vid Klimatveckan i Tranås, den 15 september.

 • Styrelsen planerar att inför höstens val hålla i en öppen politikerutfrågning i Tranås, där partiernas åsikter i lokala miljö- och naturfrågor ska kunna presenteras. En inbjudan har skickats ut och datum har fastställts till den 21 augusti, kl 18, i Församlingshemmet i Tranås. Läs mer här.

Mötet avslutas.

 

Styrelsemöte: Vårvindar och flygblad

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 18/4-2018.


 • Klädbytardagen, som hölls den 14 april, var också i år ett trevligt arrangemang, med många unga besökare. 98 plagg byttes ut och vi blev även intervjuade av SVT.

 • NF Tranås har pratat med Tranås kommun angående att instifta ett naturvårdsråd i kommunen, men de var i dagsläget inte intresserade av detta.

 • Valprojektet är igång och vi har funnits på torget i Tranås flera fredagar, samt även deltagit vid långloppisen.

 • Vi har tagit fram ett nytt flygblad om höghastighetståget, med en karta över dragningen över sjön Sommen, och även utformat en namnlista mot höghastighetsbanan och för en mer naturvänlig snabbana, som kan hittas vid vårt bord på torget eller genom att klicka här.

 • NF Tranås har deltagit vid möten hos både Sommens Sjöråd och Boets hembygdsförening, samt på Sommenbygdens folkhögskola, där vi informerat om gruvan i Norra Kärr och höghastighetsbanan, med mera.

 • Styrelsen har diskuterat två planärenden. Dels en utökning av industriområdet vid Höganloft, som vi inte anser oss ha några synpunkter på, samt planerna för kvarteret Vitsippan i Tranås. Det senare området har inte några särskilda naturvärden och man tänker spara en del av tallskogen som finns där idag, varför styrelsen inte anser sig ha något att påpeka.

 • Naturskyddsföreningens riksstämma börjar närma sig och flera från styrelsen kommer att närvara. Om någon medlem också är intresserad går det bra att höra av sig, så diskuterar vi anmälan och samåkning! Sista anmälningsdag är den 31 maj.

Mötet avslutas.

 

Tack för loppisen!

I Lördags, den 5 maj, hölls den årliga långloppisen i Tranås och NF Tranås fanns såklart där med fanor, flygblad och återbrukbara ting. Trivsamt väder, trevligt folk och ett stort engagemang förgyllde dagen! Vi vill även tacka alla som skrev på vår namninsamling mot höghastighetståget. Vi fick in väldigt många underskrifter som kommer att vara mycket viktiga i arbetet för att bevara sjön Sommen! Glöm inte att vi även kommer finnas på torget i Tranås den 11 och 18 maj, samt även i höst, ifall ni vill diskutera naturfrågor eller skriva under.

 

Sommarläger

Upp till kamp för miljön! Vi vill tipsa om ett spännande sommarläger för ungdomar mellan 16 och 23, med miljö- och klimatfokus. Föreläsningar, workshops, debatter med samtliga partier och exkursioner i naturen; mellan den 27-30 juni på Osaby utanför Växjö. Låter det intressant? Läs mer och anmäl dig genom att klicka här!